O nás

Poděkování ZŠ Mohelnice 2017

11.06.2017 17:58
poděkování.jpeg (1645726)

Poděkování ze ZŠ Mohelnice

07.12.2015 16:20

Historie

Již od nepaměti bylo lidstvo pronásledováno válečnými útrapami, nakažlivými chorobami, hladomory a přírodními katastrofami. V dřívějších krátkých obdobích míru byly největším nepřítelem člověka požáry, povodně i jiné přírodní katastrofy, které přinášely lidem škody na majetku a životech, o čemž svědčí i zápis v obecní kronice:

"Roku 1705, v úterý velikonoční, o 9. hodině noční, vznikl oheň v hospodě, kde byla právě muzika, rozšířil se v okamžení, skočil na grunt Jana Houserka (snad na č.6 nebo 8) a odtud pak dál a dál až po grunt Jakuba Kotrle (na č. 37) a zachvátil i faru a kostel. Ve zmatku, který nastal požárem, objevili se i zloději. Co si lidé vynesli z hořícího stavení, zloději jim odnesli. Dobytek vypuštěný ze stájí vlci jim dávili."

Tolik slova kronikáře...

Obrana jednotlivce proti požárům i povodním se ukázala nedostatečná a stále více se šířila myšlenka společné kolektivní obrany. Tak se již na sklonku 15. a v průběhu 16. století objevují hospodářské instrukce a selské řády, které obsahují i požární opatření k zamezení vzniku požárů. Mezi ně např. spadal i ponocný, který měl být v každé obci čítající více jak 50 stavení. Pořádek do těchto řádů a nařízení vnesl až "Ohňový patent" císařovny Marie Terezie z roku 1751 a "Řád k hašení ohně" císaře Josefa II. z roku 1787, který měl platnost až do vydání spolkového zákona roku 1867.

Myšlenka společné kolektivní obrany našla své uskutečnění teprve v 19. století - v zakládání sborů dobrovolných hasičů.

Informace o nás

Založení sboru dobrovolných hasičů v Dubicku v roce 1898 bylo pro obec významným mezníkem v ochraně majetku občanů.

V pamětní knize obce Dubicko se kronikář, řídící učitel Josef Klimeš, zmiňuje o živelných pohromách, které obec postihovaly. Proto se obecní zastupitelstvo v roce 1933 usneslo na regulaci potoka. Při této akci vyrostla myšlenka na zřízení vodní nádrže v údolí nad "horní studní" (u Hamplových). Nádrž měla sloužit jak k hašení požárů, tak na zachycení přívalovů vod a také jako koupaliště. Regulaci potoka se podařilo v roce 1934 realizovat, čímž se stává potok využitelný při hašení požárů.

Ochrana obce před přívalovou vodou se realizovala na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva až v roce 1992. Tři hráze se postavily v prostoru pod fotbalovým hřištěm z výkopků přebývajících ze stavby plynofikace obce.

Stavbou, která významně posílila akceschopnost hasičů v obci, je obecní vodovod a Vodovod Pomoraví. Tyto stavby byly realizovány v letech 1992-1996. Horní tlakové pásmo obce (od státní silnice k hájovně) je zabezpečeno vodojemem o kapacitě 2x150m3 a dolní tlakové pásmo vodojemem 400m3 + 2x100m3 umístěným pod lesíkem "Kříží".

V rámci dobré spolupráce se Zemědělským družstvem v Dubicku pod vedením předsedy ing. Milana Žváčka je možno využít k hašení požárů v obci hasičského auta ZD s cisternou Tatry 815. Na přepravu dobrovolných hasičů a techniky bylo na podzim roku 1996 obcí zakoupeno zánovní vozidlo Avie 30, které letos nahradil VW Transporter.

 

Vznik sboru dobrovolných hasičů v Dubicku

Mimo potřeby kolektivní obrany a ochrany před požáry působil ke vzniku hasičstva i pokrokový národovecký prvek v životě obce.

Již dne 27.8.1871 se konala v blízkosti Dubicka táborová manifestace za účasti asi 10.000 účastníků z blízkého i vzdáleného okolí k manifestaci národních požadavků.

Dne 2.5.1886 je v obci založen čtenářský a vzdělávací spolek Tábor, který v roce následujícím, dne 7. srpna slavnostně světil svůj spolkový prapor. Poslední skutečností, která k zřízení hasičstva v obci přispěla, byla 28.6.1896 velká slavnost Sboru dobrovolných hasičů ve Zvoli u příležitosti 20. výročí trvání sboru, spojená s župním sjezdem 7. hasičské župy. Při této oslavě hrála velká dubická kapela.

Přesný den vzniku není znám, protože zápisy z výboru a valných hromad jsou psány až od 25.1.1902. Někteří z členů hasičstva dokonce uvádějí své členství od roku 1896 (jako např. Havelka Čeněk, Kupka František a Neuman Čeněk). I když by sbor vznikl v tomto roce, mohlo se stát, že místodržitelstvím byly stanovy spolku schváleny až v roce 1898, tedy k roku, který uvádíme jako rok vzniku a také přistoupení sboru k 7. župě hasičstva.

Kalendář akcí

propozice memoriál

11.07.2016 13:21

Memoriál Břetislava Sládka

11.07.2016 12:29

Kalendář soutěží 2016

04.03.2016 14:15
Kalendář pohárových soutěží OSH Šumperk na rok 2016.docx (23948)

Nová akce

06.11.2014 15:12
Zde budeme zveřejňovat akce pořádané SDH Dubicko, budeme Vás informovat, lákat a zvát na hasičské soutěže a nejrůznější akce a posezení...

Z tisku