Rady mladým hasičům

28.04.2009 21:49

Rady mladých hasičů:

Jak předcházet vzniku požáru ve svém domě, bytě:

 • Nikdy si nehraj se zápalkami nebo zapalovači!
 • Nikdy si nehraj s dělobuchy a jinou zábavnou pyrotechnikou!
 • Nikdy si nehraj s elektrickými nebo plynovými sporáky, ani v jejich blízkosti!
 • Nikdy si nehraj v blízkosti zdrojů otevřeného ohně nebo tepla - kamna!
 • Nikdy si nehraj s elektrickými dráty vedoucími k elektrickým spotřebičům!
 • Nikdy si nehraj se světly, prskavkami, či svíčkami!
 • Nikdy neusínej u rozsvícených lampiček!
 • Nikdy neodcházej ven z domu, aniř bys vypnul elektrické spotřebiče!

Jak předcházet vzniku požáru venku:

 • Oheň rozdělávej jen za přítomnosti dospělé osoby!
 • Oheň by se neměl nikdy zapalovat v blízkosti lesa - 50 metrů, pod větvemi stromů, na kořenech stromů, na suchém listí , v blízkosti trávy nebo obilí. Je vhodné vybírat vždy taková místa, která nám umožní oddělit ohniště od okolního prostředí - vyhloubením díry, kameny nebo pískem a kde je dostatek vody pro následné uhašení ohně!
 • Oheň nerozdělávejte za extrémního počasí, např. za silného větru a velkého sucha!
 • V případě, že jdete na místo, poblíž kterého se nenachází žádný vodní zdroj, přineste si dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně!
 • Nikdy nerozdělávejte velký oheň s vysokými plameny a také nenechávejte oheň zbytečně dál hořet po dopečení špekáčků apod!
 • Oheň nikdy nenechávejte bez dozoru!
 • Nenechávejte mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v přímé blízkosti ohně!
 • Do ohně nikdy neházejte jakékoliv výbušné předměty!
 • Oheň neroznášejte po okolí!
 • Vždy oheň pečlivě uhašte dostatečným množstvím vody a ujistěte se, že opravdu už nehrozí jeho samovolné rozhoření!

Jak se chovat, když už k požáru dojde:

 • V krizové situaci se snaž vždy zachovat klid !!
 • Dříve než začneš telefonovat........
  • Ujisti se, že jsi sám udělal všechno pro své bezpečí - dostatečná vzdálenost od ohně!
  • Před telefonováním se uklidni a rozmysli si co chceš do telefonu říci!
  • Vytoč číslo 150 nebo 112
 • Budeš hovořit s operačním důstojníkem a ten ti položí vždy nejméně tři základní otázky:
  • Co se stalo? - Popíšeš událost a podáš základní informaci, např. požár vozidla po dopravní nehodě....
  • Kde se to stalo? - Co nejpřesněji udáš adresu události. Pokud nevíš přesnou adresu, snaž se sdělit co nejvíce údajů.
  • Kdo volá? - Sdělíš své jméno a příjmení, adresu, telefon.
 • Nikdy nepokládej sluchátko dříve než operační důstojník. Ty na něco můžeš zapomenout, ale on dobře ví, co potřebuje vědět, aby včas povolal správné jednotky.

Na čísla tísňového volání se dá volat z mobilního telefonu, i když už v něm nemáš kredit!!

 

Jak správně hasit požár?

Kroky ke spuštění hasicího přístroje jsou zřetelně popsány přímo na jeho lahvi. Prostudujte si návod a občas si jen tak sami pro sebe

tu situaci představte, jak byste se zachovali.

 • Důležité pravidlo č. 1 - zásah při požáru se musí provádět vždy po směru větru a vystřikující proud hasiva musí směřovat vždy na hořící předměty, nikoli do plamenů!
 • Důležité pravidlo č. 2 - dávejte si pozor na dostatečný odstup od požáru a hlavně na to, abyste proudem hasiva nepřenesli plameny na jiná místa
 • Důležité pravidlo č. 3 - hasíme vždy odspoda nahoru
 • Důležité pravidlo č. 4 - při hašení práškovými hasicími přístroji se doporučuje hasit přerušovaně
 • Důležité pravidlo č. 5 - pokud je to možné, použijte takový hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení hořící látky. Pokud totiž použijete nesprávný typ hasicího přístroje, můžete dokonce způsobit větší škody než samotný požár.

 

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ


155 - ZÁCHRANKA
(Zdravotnická záchranná služba - ZZS)


150 - HASIČI
(Hasičský záchranný sbor - HZS)

 
158 - POLICIE
(Policie ČR - PČR)

 
112 - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
- jednotné evropské číslo tísňového volání - SOS
                 - k oznámení jakékoliv mimořádné události


156 - MĚSTSKÁ (obecní) POLICIE
(není ve všech městech a obcích)

 

Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek zdarma !!!

CO ŘÍCT?

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s dispečerem.

Obvyklá sada otázek:

·         Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat

·         Přesné místo hlášené události- tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události

·         Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených (pro zajištění adekvátní pomoci a lůžka pro pacienta)

·         Informace o volajícím: číslo telefonu, z něhož voláte pro případný zpětný dotaz při obtížném hledání místa či jiných problémech, popřípadě i jméno volajícího

Upřesnění místa události:

·         V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru:
adresa a čísla domu ( jsou důležitá obě čísla - červené i modré )
patro a jméno majitele bytu
jak najít dům (hlavně na sídlištích)

·         Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích:
stručný a výstižný popis místa události,
např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

IZS – INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

 

Základní složky:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky
 • Zdravotnická záchranná služba
 • Policie České republiky

Ostatní složky:

 • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
 • ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
 • ostatní záchranné sbory,
 • orgány ochrany veřejného zdraví,
 • havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
 • zařízení civilní ochrany,
 • neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím.

 

 

Kdy volat 112 ?

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je univerzální tísňové číslo, které funguje jednotně v celé Evropské unii a postupně je zaváděno i  v ostatních státech. Toto číslo lze volat z mobílních telefonů i z pevných telefonních sítích zdarma kdykoliv se ocitnete v tísňové situaci.

Pokud je zřejmé, že potřebujete pouze jednu ze základních složek integrovaného záchranného systému, je vhodnější volat přímo příslušné národní číslo tísňového volání (150, 155, 158, 156) za předpokladu, že toto číslo ZNÁTE !

Pokud si nejste jisti, volejte číslo 112, které je provozováno současně s národními tísňovými čísly a  je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek IZS.

V České republice obsluhuje linku 112 spolu s tísňovým číslem 150 Hasičský záchranný sbor České republiky.

Volání na čísla 150, 155, 156 a 158 je sice bezplatné, avšak v případě předplacených SIM karet je nutné mít na kartě alespoň minimální kredit (tj. karta nesmí být zcela vybita).

Naproti tomu číslo 112 (rovněž bezplatné) má několik zásadních výhod:

 1. je možné na toto číslo volat i bez vložené SIM karty nebo ze zcela vyčerpané předplacené karty
 2. na toto číslo lze volat i prostřednictvím sítí ostatních operátorů (čili v zahraničí i bez aktivovaného roamingu nebo tuzemsky i v místech, kde Váš operátor nemá pokrytí svým signálem)
 3. na toto číslo lze volat i ze zamknutého mobilního telefonu
 4. umožňuje odbavování tísňových volání v češtině, angličtině, němčině

POZOR !
- vždy je identifikováno číslo volajícího, případně IMEI mobilního telefonu
- vždy jsou předávány údaje o lokalizaci polohy volajícího
- každé volání je zpětně dohledatelné - o všem existují záznamy

 

Kdy volat 150 ?

Číslo 150 je určeno k oznámení požárů, živelních pohrom, havárií a nehod
- tedy všude tam, kde je nutné provádět záchranné nebo likvidační práce
(hašení, vyprošťování, nebezpečné látky apod.)

Číslo tísňového volání 150 je odbavováno na operačním středisku Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR) společně s tísňovým číslem 112

 

Kdy volat 155 ?

Vždy, došlo-li k náhle poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotnickými následky
Volejte zejména tehdy, jestliže jde o tyto stavy:

 • neobvyklé tlaky či bolest na prsou
 • potíže s dechem, dušnost
 • porucha vědomí, bezvědomí, křeče
 • vážnější úraz
 • otrava léky či chemikáliemi
 • a další vážné stavy

V případě, že se jedná o dlouhodobě trvající poruchu zdraví bez neobvyklého zhoršení, volejte, dle potřeby, lékařskou službu první pomoci.

 

 Kdy volat 158 ?

Vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Číslo 158 je odbavováno na operačním středisku Policie ČR